Till startsidan  
  •  Portugues
  • Svenska
  • English

Hållbarhetskriterier

Vad vi gör nu har inte gjorts tidigare. Därför bör detta betraktas som ett första steg att bygga vidare på. Framöver kan fler kriterier läggas till, perspektivet kan breddas och kriteriernas krav höjas.

Nolltolerans för barnarbete +

• Barnarbete definierat upp till 16 år
        - Enligt Brasiliansk lag
• Lärlingar från 14 år

• I enlighet med artikel 1 och 2 i ILO-konventionen 138

Minst 85 % reduktion av fossil koldioxid jämfört med bensin +

• Livscykelperspektiv
    - Odling, produktion, transport
    - Totala utsläpp från Brasilien till Sverige
• Beräkningar enligt UK RTFO för utsläpp av CO2eq
• Fossilt in: gödsel, pesticider, dieselanvändning
• Förnybart ut: etanol, biprodukter

Minst 30 % mekaniserad skörd idag samt en plan för ökning av mekaniseringsgraden till 100 % +

• Fördelar med mekanisering:
    - Bättre närmiljö
    - Bättre arbetsmiljö
    - Minskade utsläpp genom minskad bränning av sockerrörsfält
• Nackdelar med mekanisering:
    - Minskade arbetstillfällen

• 30 % mekaniseringsgrad första året
• Implementationsplan för 100 % mekanisering

Nolltolerans för avverkning av regnskog +

• Ingen avverkning av regnskog får ske
• Avverkning av annan skog skall ske enligt tillstånd från myndigheter
    - Villkor i tillståndet skall vara uppfyllda
    - Enligt lag i Brasilien, avverka 1 träd, återplantera 25
        • För att bevara biodiversitet

• Förändring av markanvändning över tid

Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linje med FN:s riktlinjer +

• Noll tolerans för tvångsarbete/slavarbete
• Arbetare ska ha rätt att gå med i fackföreningar
• All personal måste vara formellt anställda
• Arbetare ska alltid få över minimilön, definierat av Brasiliansk lagstiftning i São Paulo
• Hälsa och säkerhetspolicys skall finnas och efterlevas på arbetsplatsen

Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ +

• Plan för miljövård
• Plan för vård av biodiversitet i området
• Plan för bevarandet av mark
• Plan för bevarandet av vattenresurser
• Plan för att minska utsläpp till luft
• Plan för återvinning av tomma förpackningar för agro-toxiner

Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfylls +

• Internationellt erkänd oberoende tredje part verifierar att kriterierna är uppfyllda enligt kontrakt
• Verifikationen kan liknas vid ISO systemet, 3 nivåer av avvikelser:
• Observation
    - Måste åtgärdas innan nästa audit
• Mindre avvikelse
    - Måste åtgärdas inom 3 månader
• Större avvikelse
    - Måste åtgärdas inom 2 veckor och uppföljningsinspektion inom 4 veckor
• Full spårbarhet på alla fysiska flöden

 

Frågor?

På vår sida med frågor och svar hittar du svar på en mängd frågor om initiativet för verifierat hållbar etanol.

Frågor och svar >>
 

Förslag på förbättringar?

Systemet för verifiering av hållbar etanol är under utveckling och vi tar gärna emot kommentarer och förslag på förbättringar.

Kontakta oss >>